777 800 169 obec@brezany1.cz

Povinně zveřejňované informace

 

Oficiální název

Břežany I

Důvod a způsob založení

Obec Břežany I byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územní samosprávný orgán.

Organizační struktura

starosta obce       Michal Černík
místostarosta      Bc. Michal Nykodým

Kontaktní spojení

e-mail  obec@brezany1.cz

Datová schránka

ID: 9u9a9mi

Profil zadavatele

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-brezany-i_5018/

Případné platby můžete poukázat

KB Kolín 10625151/0100

IČO

00235270

Rozpočet

Žádosti o informace

Informace lze získat osobně na Obecním úřadě Březany I v úředních hodinách, poštou nebo elektronickou cestou.

Příjem žádostí a dalších podání

Informace lze podat osobně na Obecním úřadě Březany I v úředních hodinách.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případeě stanoví postup odvolatele pri podání odvolání. Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad Břežany 1. Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád – zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

Formuláře

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Obecně závazné vyhlášky obce

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době nemá obec sazebník úhrad

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.